Tatacara Pengauditan & Perakaunan Koperasi

Kursus Wajib JAD (Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi) adalah kursus wajib yang dikhaskan untuk Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi dengan objektif seperti berikut :

  • untuk memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi; dan
  • memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

Isi kandungan Wajib JAD 

  • Jati Diri Koperasi dan Pengenalan kepada Pengauditan
  • Peranan, Kuasa dan Kewajipan Jawatankuasa Audit Dalaman
  • Sistem Perakaunan Koperasi
  • Sistem Kawalan Dalaman dan Penilaian Pendedahan Risiko
  • Tatacara Pengauditan
  • Kertas Kerja dan Laporan Audit